Nagra Bidrag Till Upsala Theologiska Fakultets Historia

Carl Alfred Cornelius

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can usually download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Inte illustrerad. 1874 edition. Utdrag: ... Februari 1839. Sasom akademisk larare var Wijkman en odaga, bade lat och okunnig. En samtida pastar, att han aldrig gick tyngre steg an upp i kathedern, och att han for det mesta var skolsjuk. Deremot var han utan tvifvel praktiskt anlagd och intresserad. Redan sasom konsistoriinotarie i Upsala var han en myndig man, som ofvade stort inflytande pa stiftsstyrelsen. Och annu mer myndig blef han i prestestandet. Man har sagt, att riksdagspolitiken utgjorde Wijkmans egentliga lifselement. Fran 1800--1830 bevistade han alla riksdagar. Han hade sin hand med i 1809 ars grundlagstiftning, egde stor parlamentarisk formaga, mycken insigt i riksdagsarender och ett betydligt inflytande i prestestandet, sa att han lange ansags sasom en af dess ledare och efter 1809 alltid satt i konstitutionsutskottet.--Nar Lars Johan Palmberg, sasom vi fa se i det foljande, ar 1795 hade blifvit utnamnd till e. o. theologie professor, ansag sig fakulteten bora vidtaga atgarder for tillsattning af en ny theologie adjunkt, oaktadt nagon lon ej var ledig!). Den nye fakultetslararen blef Nils Svanstrom. Han hade forut nagra ar varit Borgstromiansk oeconomiae practicae adjunkt, da han den 19 Januari 1796 utnamndes till theo logie adjunkt med bibehallande af sin forra lon, till dess lian kunde komma i atnjutande af forst ledigblifvande lon och prebende, hvilka theologie adjunkter anslagne aro 1). De salunda forespeglade formanerna kommo dock aldrig Svanstrom till godo, enar han icke...