Nabadz Ba Latvij Un Eiropas Savien B

Ladigina Je Ena

Nabadz ba Eirop ir viens no tiem jaut jumiem, kas rada pla u atspogu ojumu masu komunik cijas l dzek os un ir viena no svar g k m ES politikas priorit t m. 2003. gad ES politik tika skaidri formul ti m r i samazin t str d jo o nabadz go skaitu k da u no Eiropas nodarbin t bas strat ijas par nabadz bu un soci lo atstumt bu. Lisabonas 2000. gada strat ija paredz ja redz jumu par soci li vienotu, k ar ekonomiski p rtiku u un konkur tsp j gu ES t s neat emama da a ir soci l s atstumt bas un nabadz bas nov r ana. s gr matas pirmaj da autore apskata nabadz bas galvenos teor tiskos aspektus, nabadz bas c lo us un sekas. Otraj da tiek apskat ta kop j ekonomisk situ cija Latvij 2004. - 2012. gad, tiek analiz ts nabadz bas riska slieksnis, nabadz bas riska strukt ra un dinamika, k ar Latvijas soci l politika. Tre da a ir velt ta nabadz bas riska l menim ES valst s. Darbs b s noder gs visiem, kuru zin tnisk darb ba, m c bas vai intereses ir saist tas ar nabadz bu, t s izplat bu vai apkaro anu gan Latvij, gan ES valst s.