Na Porozi Nadtsyvilizatsii : Systemnyi Analiz Aktual`nykh Problem Suchasnosti: Sotsial`nye Prognozovaniia Ta Futurolohiia

Volodymyr Kuz`menko

Na Porozi Nadtsyvilizatsii : Systemnyi Analiz Aktual`nykh Problem Suchasnosti: Sotsial`nye Prognozovaniia Ta Futurolohiia

Volodymyr Kuz`menko